Website Banner
     
   
     
 
 
     
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี รายได้ที่เกิดขึ้นในปีใดๆ ผู้มีรายได้มีหน้าที่ต้องนำไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป สำหรับผู้มีเงินได้บางกรณี กฎหมายยังกำหนดให้ยื่นแบบฯ เสียภาษีตอนครึ่งปี สำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีที่ต้องชำระและเงินได้บางกรณี กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายทำหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ที่จ่ายบางส่วน เพื่อให้มีการทยอยชำระภาษีขณะที่มีเงินได้เกิดขึ้นอีกด้วย
 
     
 
» ใครมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา?
» เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นแล้วผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องทำอะไรบ้าง?
» เงินได้อะไรบ้างที่ต้องเสียภาษี?
» ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีมีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาทุกกรณีหรือไม่?
» เงินได้อันเป็นเหตุให้ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีมาจากแหล่งใดบ้าง?
» ในการเสียภาษีจะต้องคำนวณภาษีอย่างไร?
» เงินได้พึงประเมินอะไรบ้างที่ได้รับยกเว้นภาษี?
» วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีจะต้องทำอย่างไร?
» เงินได้พึงประเมินแต่ละกรณีจะคำนวณหักค่าใช้จ่ายได้เท่าใด?
» ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนอะไรได้บ้าง?
» ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร และเมื่อใด?
» ยื่นแบบแสดงรายการได้ที่ไหน?
» การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง?
» หากยื่นแบบแล้วมีภาษีต้องชำระจะขอผ่อนชำระภาษีได้หรือไม่?
» ถ้าไม่ชำระในกำหนดเวลาหรือชำระไม่ถูกต้องจะมีความรับผิดอย่างไรบ้าง?
» บัญชีอัตราภาษี
 
 
 
ที่มา : http://www.rd.go.th
 
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 18