Website Banner
     
   
     
 
"SMY พร้อมให้บริการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบบริษัทและห้างหุ้นส่วน
รวมถึงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตร"
 
     
 

 
     
 
» ขอบเขตของงานบริการ
1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด
    • จองชื่อ
    จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ (สำหรับบริษัทจำกัด) และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้าง
    ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
    จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(สำหรับบริษัท /ห้างที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
    ขออนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเตอร์เน็ต
2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด
    เพิ่ม/ลดจำนวนกรรมการ/ผู้เป็นหุ้นส่วน
    เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ
    เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงาน / เพิ่มลดสาขา
    เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

 
» อัตราค่าบริการ
ค่าบริการ 4,000บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน )
รับปรึกษาก่อนจัดตั้งธุรกิจฟรี !!
 
     
     
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 10