Website Banner
     
   
     
 

 
บริษัทเอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้งจำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมมือในกลุ่มนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้บริการในรูปแบบของสำนักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชีโดยในระยะแรกทางสำนักงานได้ให้บริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีมากกว่าสิบปีในนามของ “คณะบุคคลตั้งมั่นออดิทติ้ง” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ก่อตั้งมีความเห็นร่วมกันให้จดทะเบียนสำนักงานเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัทเอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้งจำกัด” เมื่อวันที่ 12เมษายน 2553 และจดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554
 
 
กลุ่มผู้ก่อตั้งเล็งเห็นว่าการจัดทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความแข็งแกร่งและเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งจึงต้องการเสนอบริการทางด้านบัญชีภาษีและการตรวจสอบบัญชีโดยมุ่งเน้นที่จะให้บริการอย่าง “ซื่อสัตย์มีมาตรฐานเน้นคุณภาพในราคาที่เหมาะสม”
 
     
 
» วิสัยทัศน์
เราจะเป็นสำนักงานที่เน้นให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าบริการที่มีคุณภาพนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการและปฏิบัติงาน เน้นใช้วิธีการวางแผนภาษีอย่างเป็นระบบในการจัดการสนับสนุนให้มีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เสริมสร้างพนักงานให้รู้สึกสนุกและรักในการทำงานเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
 
     
 
» พันธกิจ
เป็นสำนักงานที่ให้คำปรึกษาแนะนำในการวางแผนภาษีตามลักษณะของธุรกิจเพื่อให้มีการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องจัดให้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานบัญชีอย่างเหมาะสมด้วยบริการที่มีคุณภาพ, ถูกต้องและรวดเร็ว
 
     
 
» เป้าหมาย
1. เพื่อบรรลุกำไรที่พอเพียงด้านการเงินและจัดหาทรัพยากรที่เพียงพอของบริษัท

2. เพื่อจัดหาบริการที่มีคุณภาพสูงสุดและค่านิยมที่มีคุณค่าทางลูกค้าสูงสุดโดยยึดหลักความเชื่อมั่นความภักดี
    ความซื่อสัตย์
3. เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งแก่บุคคลากรและองค์กร  โดยเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการ         พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในองค์กร
 
     
  » ข้อมูลผู้บริหาร  
 
     
คุณสุระ สุขประสิทธิ์
 
คุณอาทิตา วิศิษฏ์สรอรรถ
 
คุณดาริน วิศิษฏ์สรอรรถ
 
คุณประสิทธิ์ สื่อสิริสุข
 
     
 
 
     
  บริษัท เอสเอ็มวายแอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
สำนักงานใหญ่

42/23-24 โครงการโคซี่ คอร์เนอร์ ชั้น 3 ซอยกำนันแม้น
ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์: 02 413 2707, 089 116 3734
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  9:00 -17:00 น.
อีเมล์: info@smyaccounting.com
 
 
Current Pageid = 3